Wat gaan we doen?

Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent procent reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. 

We hebben 6 krijtlijnen uitgezet die richting moeten geven naar een klimaatneutraal Brugge.  Rond deze 6 krijtlijnen zal ook het klimaatplan 2030 opgebouwd worden.  Ook je eigen persoonlijke acties kunnen rond deze 6 krijtlijnen vorm krijgen.  

We zullen heel veel Brugse inwoners, ondernemers, denkers en doeners nodig hebben vooruitgang te maken. Natuurlijk zal ook stad Brugge het goede voorbeeld geven bij het invullen van deze 6 krijtlijnen.  We stellen ze graag even voor. 

Krijtlijn 1. Brugge verwarmt fossielvrij

Heel veel van onze CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het verwarmen van onze huizen en gebouwen met fossiele brandstoffen. Dit moet tegen 2050 helemaal anders en daarvoor moeten we de basis leggen in het klimaatplan 2030.  We zien 3 belangrijke hefbomen:

  1. Zorgeloze renovatie - In Brugge zijn nog heel wat woningen onvoldoende goed geïsoleerd waardoor de warmtevraag veel te groot is. Willen we deze woningen en gebouwen op termijn fossielvrij verwarmen. Een verhoging van de  renovatiegraad op het grondgebied is hierbij de uitdaging en als het een beetje kan met zo weinig mogelijk zorgen.
  2. Nieuwe warmtebronnen - Niet alle woningen kunnen voldoende geïsoleerd worden zodat ze met een warmtepomp kunnen verwarmd worden.  Zeker in de binnenstad en in de directe rand laten veel historische woningen zo’n ingrijpende isolatiemaatregelen niet toe. Een duurzaam warmtenet kan hierin een rol spelen. Maar ook nieuwe technieken als warmtepompen en BEO-velden met grondwarmte moeten we verkennen. Samen maken we daar werk van. 
  3. Het overschakelen op fossielvrij verwarmen vraagt een gecoördineerde en overdachte aanpak. Een warmtezoneringskaart zal helpen om zicht te krijgen op waar welke fossielvrije warmtebron mogelijk is. 

 

Krijtlijn 2. Brugge hernieuwbare energiestad

Brugge ligt aan de zee en beschikt zo over heel wat wind. Daarmee heeft Brugge heeft een belangrijke troef in handen.  Straks telt Brugge meer dan 50 windturbines.  Maar er zijn nog mogelijkheden. Onderzoek moet uitwijzen hoe we de windenergieproductie verder kunnen uitbreiden en hoe we ook  Bruggelingen mee kunnen laten participeren in deze investeringen. 

Ook zonne-energie heeft nog heel veel potentieel: er zijn nog talloze daken van zowel woningen als bedrijven en kantoren die geschikt zijn voor zonne-installaties. Samen kunnen we de zonne-energie nog veel beter benutten en wie zelf geen panelen kan leggen kan misschien mee investeren in een groot zonneproject. De Stad zal alvast het voorbeeld geven en waar mogelijk haar eigen stadspatrimonium voorzien van zonnepanelen.

 

Krijtlijn 3. Brugge verplaatst zich slim en gezond

Meer dan 1/3 van onze lokale CO2 uitstoot is afkomstig van onze eigen verplaatsingen. Dat kan helemaal anders én gezonder: 

  1. Elektrische fietsen en elektrische voertuigen, veroveren onze stad. We bereiden onze stad hierop voor door te voorzien in voldoende laadmogelijkheden. 
  2. Meer deelwagens en deelfietsen zorgen ervoor dat je met minder wagens méér mensen kunt vervoeren. Zo kan je de bestaande deelsystemen uitbreiden en koppelen aan het deelsysteem bij uitstek: het openbaar vervoer.
  3. Brugge is al langer fietsstad maar wil doorgroeien tot een Fietshoofdstad. We geven de fietser meer adem- én fietsruimte. De Brugse stadsfietsroute wordt ontwikkeld.  De fietsverbindingen met de randgemeenten worden versterkt om in- en uitgaand school, werk en vrijetijdsverkeer maximaal en veilig met de fiets te laten gebeuren. 

 

Krijtlijn 4 Brugge produceert circulair

Brugge heeft een bloeiende economie met sterke bedrijven. Onze bedrijven maken zich klaar voor een fossielvrije toekomst. Deze overschakeling is volop bezig. Samen met deze bedrijven en andere partners maken we ons klaar voor de uitdagingen van de toekomst mbt. energie, mobiliteit, productie, waterbeheer.  

Door afval- en energiestromen te sluiten, zodat er zo weinig mogelijk grondstoffen verloren gaan geven we stap voor stap stilaan vorm aan een circulaire economie. Dit vraagt zowel inspanningen op vlak van innovatie als een visionair ondernemerschap. Kennisinstellingen en bedrijven verweven zich tot toekomstmakers. 

Een kwalitatief toerisme gaat hand in hand met klimaatvriendelijke stad die haar erfgoed koestert.  Ook onze sterke gezondheidszorg, handel en horeca nemen we mee in deze evolutie naar een duurzame lokale economie. 

 

Krijtlijn 5. Brugge smaakt: eet gezond, lokaal en met respect 

“Brugge smaakt” is de naam van de Brugse voedselstrategie die zal helpen om onze lokale voedselconsumptie duurzamer en klimaatneutraler te maken.  Gastronomisch Brugge is de vaandeldrager van een productinnovatie in de voeding.  Heel wat Brugse chefs, maar ook de hotel- en voedingsscholen denken rond het lekker en duurzaam eten van  morgen.  Eten moet altijd lekker zijn, de ingrediënten fair en duurzaam. Brugge is lekker !  

Voor de productie van dierlijke eiwitten, zeker van herkauwers zoals koeien, komen veel meer broeikasgassen vrij dan bij plantaardige eiwitten. Deze plantaardige eiwitten kunnen een evenwaardige alternatief zijn.  Zowel in de gastronomische keuken, de grootkeuken als de eigen keuken zal plantaardige voeding steeds belangrijker worden. 

De beweging om steeds lokaler te consumeren en produceren leeft ook in Brugge. Van kleine stadstuinieren, daklandbouw tot lokale duurzame landbouw: wat we zelf kweken smaakt beter. Brugge wordt eetbaar.

Voeding komt nog te vaak in de vuilnisbak terecht.  Minder verlies betekent minder energieverlies hier of elders. Brugge redt restjes en verwerkt ze tot nieuwe producten.

 

Krijtlijn 6 Brugge is klimaatrobuust 

We verwachten in Brugge extremere weersomstandigheden en willen daar natuurlijk op voorbereid zijn. Er wordt een klimaatadaptatieplan gemaakt dat een leidraad zal vormen voor zowel de stad als de bewoners van Brugge. We werken rond 3 strategieën:

  1. Meer groen in de stad. Meer hittedagen zal de nood aan verkoeling doen toenemen. Meer groen in de stad en de rand zorgt voor natuurlijk verkoeling. Deze vergroening heeft daarenboven ook een extra troef: het helpt om de CO2 die we uitstoten op te nemen! Ook in de private tuinen en domeinen zijn er heel wat mogelijkheden voor extra groen. Meer groen en zeker meer bomen betekent ook meer opname van CO2 waardoor we onze lokale klimaatdoelen sneller bereiken. Ook de biodiversiteit vaart er wel bij.
  2. Ontharden zodat meer water in de grond opgenomen wordt. Meer natte winters, maar ook hevige zomers regenbuien kunnen het risico op overstroming doen toenemen.  Daarom moeten we inzetten op een slim beheer van het water, waarbij we overstroming van woningen vermijden, maar tegelijk zorgen dat het regenwater kan infiltreren in de grond, op plaatsen waar het geen kwaad kan. Door wegen, voetpaden en terreinen te ontharden waar mogelijk kan water makkelijker opgenomen worden. Ook hier zijn er in de private tuinen en domeinen grote opportuniteiten.
  3. Brugge is een waterstad en dat willen we behouden: een goed waterbeheer, waarbij zowel het grondwater als het oppervlaktewater van goede kwaliteit én voldoende beschikbaar blijft is essentieel. Samen met Vlaanderen werkt Brugge mee aan de kustverdediging en zien hierin ook kansen om de kustbeleving en de haven van Zeebrugge anders te profileren.